فرهنگ رسانه

فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعی

یکشنبه 9 تیر‌ماه سال 1387 ساعت 10:26 ق.ظ

آیین نامه واحد های اطلاعات و انتشارات

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1353 بنا به پیشنهاد شماره 11121/51/33496 مورخ 4/9/1353 وزارت اطلاعات و جهانگردی و به استناد بند ( ه ) ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی، آیین نامه واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه و مؤسسات دولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

      ماده 1- در اجرای ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی به منظور نشر اخبار و تهیه و اجرا و تمرکز و هماهنگ ساختن برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، وابسته به دولت، بانک ها و شرکت هایی که بیش از 50 % در صد سهام آن متعلق به دولت است، شورایی به ریاست وزیر اطلاعات و جهانگردی و عضویت مسؤولان اطلاعات و انتشارات روابط عمومی و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نام شورای اطلاعات و انتشارات کشور در وزارت اطلاعات و جهانگردی تشکیل می شود.

      تبصره 1- در غیاب وزیر اطلاعات و جهانگردی یکی از معاونان وزارت مذکور به انتخاب وزیر ، ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

      تبصره 2- شورای اطلاعات و انتشارات در مراکز استان یا فرمانداری کل به ریاست استاندار یا فرماندار کل و نیابت ریاست مسوول اداره کل یا اداره اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی سازمان- های دولتی مرکز هر استان یا فرمانداری کل تشکیل می شود.

      تبصره 3- دستور العمل تشکیل جلسات شورای اطلاعات و انتشارات از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تنظیم و ابلاغ می شود.

      ماده 2- در هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ، واحد اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی از نظر امور فنی و انتشاراتی ، مجری سیاست ها و خط مشی های وزارت اطلاعات و جهانگردی است.

      تبصره – امور تبلیغاتی سازمان ها و شرکت های دولتی از نظر تبلیغ بازرگانی با رعایت آیین نامه تمرکز ، توزیع و نشر آگهی های دولتی تابع مقررات خاص خود و از جهت اجرای طرح های اطلاعاتی و انتشاراتی که باید منطبق با سیاست عمومی دولت باشد، تابع خط مشی وزارت اطلاعات و جهانگردی خواهد بود.

      ماده 3- وزارت اطلاعات و جهانگردی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای مسوولان و کارمندان واحد روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی دوره های کوتاه مدت تخصصی تشکیل خواهد داد تا آنان را با اصول جدید روابط عمومی ، برنامه انتشاراتی واطلاعاتی که جنبه فنی دارد ، آشنا سازد.

      ماده 4 – سازمان امور اداری و استخدامی کشور هر گونه تجدید نظر در وظایف سازمان اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی را با کسب نظر مشورتی وزارت اطلاعات و جهانگردی انجام خواهد داد.

      ماده 5- انتصاب مسوولان واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ، سازمان- های دولتی با مشورت وزارت اطلاعات و جهانگردی صورت خواهد پذیرفت و تغییر آنان موکول به جلب نظر مشورتی وزارت اطلاعات و جهانگردی است .

      ماده 6- وزارت اطلاعات و جهانگردی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ترتیبی خواهد داد که همه ساله بورس های اختصاصی روابط عمومی و تبلیغاتی برای استفاده و آگاهی بیشتر مسوولان روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان ها دولتی بر قرار شود.

      ماده 7- واحد های اطلاعات و انتشارات ، روابط عمومی وزارتخانه و سازمان های دولتی حداکثر تا اسفند ماه هر سال برنامه های ارتباطی ، اطلاعاتی ، انتشاراتی ، سمعی و بصری سال بعد خود را بر اساس برنامه سالانه وزارتخانه یا سازمان متبوع خود تنظیم و برای بررسی و هماهنگی در شورای اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی و تصویب وزارت اطلاعات و جهانگردی ارسال خواهند داشت.

      ماده 8- تصمیمات وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در مورد برنامه ها و طرح های مختلف و مناسب که نیاز به روشن کردن افکار عمومی دارد، از طریق واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی به اطلاع وزارت اطلاعات و جهانگردی خواهد رسید تا با همکاری وزارتخانه یا سازمان مربوط و با استفاده از عوامل انتشارتی ، طرح لازم از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تهیه و اجرا شود.

      ماده 9- تأمین هزینه اجرای برنامه و طرح های انتشاراتی و رادیو تلویزیونی و مطبوعاتی که به پیشنهاد وزارتخانه یا سازمان مربوط به تصویب وزارت اطلاعات و جهانگردی رسیده باشد، به عهده وزارتخانه یاسازمان مربوط خواهدبود.

      ماده 10- مسوولان واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان مربوط اخبار را تهیه و از طریق وزارت اطلاعات و جهانگردی در اختیار وسایل ارتباط جمعی خواهند گذارد.

      تبصره 1- به استثنای وزرا و معاونان آنها ، انجام هر گونه مصاحبه و دادن خبر از طرف دیگر مسوولان وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ، باید از طریق واحد اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی به عمل آید.

      تبصره 2- وزارت اطلاعات و جهانگردی به منظور آمادگی بیشتر وسایل ارتباط جمعی قبلاً از طریق واحد های روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در جریان مصاحبه وزیران و معاونان آنها قرارا خواهد گرفت تا اقدامات لازم رابه عمل آورند.

      تبصره 3- مقامات وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ترتیبی خواهند داد که مسوولان اطلاعات ، انتشارات و روابط عمومی آنها در جریان کلیه فعالیت ها و برنامه های قابل انتشار وزارتخانه یا سازمان خود قرار گیرند .

      ماده 11- واحدهای اطلاعات ، انتشارات و روابط عمومی هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی موظفند مطالب مطبوعات را دقیقاً بررسی نمایند و گزارشی در مورد مندرجات مطبوعات مربوط به وزارتخانه یا سازمان خود تهیه کنند و یک نسخه از آن را در اسرع وقت به وزارت اطلاعات و جهانگردی ارسال دارند.

      ماده 12- واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی موظفند در باره هر گونه برنامه یی که اجرای ان از طرف مقامات وزارتخانه یا سازمان مربوط در زمینه های مختلف امور اجتماعی و رفاهی به مردم وعده داده شده یا در مطبوعات انتشار می یابد یا ازطریق رادیو تلویزیون در معرض افکار عمومی قرار می گیرد، زمان بندی مراحل اجرایی آن را برای ثبت در دفتر وعده ها به اداره کل هماهنگی اطلاعات و انتشارات دولتی وزارت اطلاعات و جهانگردی ارسال دارند تا در پایان اجرای هرمرحله طرح های انتشاراتی به منظور آگاه مردم کردن مردم تهیه شود.

      ماده 13- واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی موظفند در صورتی که در مطبوعات مطالبی منتشر شود که لازم به جوابگویی و توضیح باشد، بلافاصله موضوع را با مقامات مسوول مطرح کنند و پاسخ روزنامه را دراسرع وقت تهیه و ارسال دارند و رو نوشت آن را همزمان به وزارت اطلاعات و جهانگردی بفرستند .

      ماده 14- وزارت اطلاعات و جهانگردی به منظور رفع نیاز واحد های اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی در تهیه فیلم ، عکس و اسلاید که مورد تقاضای وزراتخانه ها و سازمان های دولتی می باشند، همکاری لازم به عمل خواهد آورد و هزینه این گونه امو ربه عهده سازمان مربوط خواهد بود.

      ماده 15- نیروهای مسلح مشمول مقررات این آیین نامه نخواهند بود.

در اینجا لزوماً این نکته را باید خاطر نشان ساخت که علی رغم آنچه در وظایف مدون مشروحه فوق به چشم می خورد ، به طور کلی روابط عمومی در آن زمان اصلات و رسالت حقیقی خود را از دست داده بود و به طور کامل در مسیر و جهتی مخالف باهدف اصلی در حرکت بود، یعنی تنهادر جهت اخبار کذب و دور از حقیقت که تنها جنبه تبلیغاتی ستم شاهی آن بر هر چیز دیگر غلبه داشت، نتیجه آن که برنامه- های انتشاراتی و اطللاعاتی و تبلیغاتی خود موجب ترویج فساد و تباهی در دستگاه های دولتی می شد و مقالات و نشریات گمراه کننده ، کتابخانه و آرشیو اطلاعات و انتشارات اغلب حاوی کتب واخبار غیر اسلامی و دور از حقیقت و معنویت بود . همچنین به لحاظ نبود وجود تقوی در مسوولان امر ، موجب اتلاف وقت مراجعه کنندگان و عدم آگاهی آنان می شد و انتشار بولتن های داخلی بی محتوا یا تحقیق در افکار عمومی و جمع آوری و ارزیابی نظرات مردم که بخش عمده آن ها جز همکاری با ساواک نتیجه دیگری نداشت.

منبع:

پایگاه اینترنتی دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی- معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نظرات (5)
+ عبدالسلام معروفی http://www.maaroufi.blogfa.com
سلام بر دوستان عزیز در فرهنگ رسانه

از ابراز لطف و محبت شما دوستان ممنونم.

راستی ضمن عرض تشکر باید اعلام کنم فصلنامه شماره ۲ رسید و مطالب پر محتوی داشت.
سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1387 ساعت 09:02 ق.ظ
امتیاز: 0 0
+ یوسف نیا http://www.mehvar.com
سلام
همانطور که اطلاع دارید برای افزایش بیننده سایت یا وبلاگمان،موتورهای جستجو خیلی مهم هستند. و یکی از روشهای فوق العاده مهم و از همه جالبتر رایگان افزایش امتیاز در موتورهای جستجو ، تبادل لینک بین سایتها و وبلاگهاست.
سایت محور مشتاق تبادل لینک با شماست.
به همین منظور شما می توانید با ثبت لینکتان درhttp://www.mehvar.com/link/register.aspx بطور کاملا رایگان از این مزیت استفاده کنید. همچنین خواهشمندیم متقابلا لینک http://www.mehvar.com
را درسایت یا وبلاگ خود با یکی از عنوانهای :
سایت نیازمندیها
نیازمندیها
آگهی رایگان
فروشگاه اینترنتی
حراجی اینترنتی
لینکستان
قرار دهید. بدون اینکه اجباری در ثبت لینک ما داشته باشید در اولین فرصت و در سریعترن زمان لینکهای ثبت شده را تایید وارادتمان را کامل می کنیم.
نکته ضروری
با توجه به اینکه بعضی از دوستان هنگام تکمیل فرم ثبت لینک به قسمت کلمات کلیدی توجه خاصی ندارند و یا نام خود و یا کلماتی غیر مرتبط با سایتشان را قرار می دهند، حال آنکه این قسمت، چون توسط موتورهای جستجو ایندکس می شود از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هست. خواهشمندیم برای دریافت نتیجه مطلوبتر از ثبت لینکتان در سایت محور کلمات کلیدی سایتتان را که می خواهید افراد با جستجوی انها به سایت شما هدایت شوند حتما در این قسمت درج نمایید.
شنبه 19 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 12:50 ب.ظ
امتیاز: 0 0
[گل][گل]موفق باشین[گل][گل]
چهارشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 06:07 ب.ظ
امتیاز: 0 0
سلام
دانشجوی ارتباطات گرایش روابط عمومی هستم با آقای بهرنگی هماهنگ کردیم تا نشریه رسانه رو واسه ما بفرسته .
یه مدتیه دیگه خبری نیست .
با آقای محمدرضا نعیمی هم هماهنگ شده بودیم بابت این کار یه مبلغی رو هم از بنده وصل کردن ولی جوابی نیست ؟
ممنون میشم جواب منو بدین
ببخشین شاید تو حوزه شما نباشه .
دانشکده بچه ها تقضا داشتن ولی من با بت همین مشکل نتونستم براشون اشتراک بگیرم .


هاشملو ۰۹۱۸۳۱۴۸۷۹۴
شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1387 ساعت 01:37 ب.ظ
امتیاز: 0 0
سلام مطلب بخشی نوشته خودم و برخی ارجاع به مطالب دیگران بود که در نسخه چاپی آن وجود داشت در وبلاگ متاسفانه بدون ارجاع گذاشتم.من هم از آشنایی با شما خوشحال می شوم.
سه‌شنبه 23 مهر‌ماه سال 1387 ساعت 12:39 ب.ظ
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :