فرهنگ رسانه

فصلنامه تحلیلی و پژوهشی ارتباطات اجتماعی

یکشنبه 9 تیر‌ماه سال 1387 ساعت 10:18 ق.ظ

اساسنامه مجمع مدیران کل ادواری روابط عمومی

در راستای تقویت نظام اطلاع رسانی کشور، بر مبنای این اساسنامه، مجمع مدیران کل ادواری روابط- عمومی وزارتخانه ها، نهادها و سازمان های جمهوری اسلامی ایران که در  این  اساسنامه  به  اختصار « مجمع » نامیده می شود ، تشکیل می شود.

 

 

فصل یک : کلیات

ماده یک : مجمع، تشکلی است که مرکب از مدیران کل روابط عمومی ادوار گذشته و فعلی وزارتخانه ها، نهاد ها و سازمان های دولتی که حداقل برای یک دوره دو ساله در این پست ها بوده اند و مدیر فعلی و گذشته دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی  و سخنگوی دولت  که  برای  مدت نا محدود تشکیل می شود. 

تبصره 1: بر حسب موضوع و بنا به تشخیص هیأت رییسه از سایر مدیران روابط عمومی برای حضور در جلسات  به صورت میهمان و بدون حق رأی دعوت به عمل می آید .

 

ماده دو : حوزه فعالیت

حوزه فعالیت مجمع در ارتباط با مسایل ارتباطات و روابط عمومی در کشور می باشد.

موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت مجمع، ایجاد تعامل میان مدیران روابط عمومی و کمک به ارتقای سطح دانش وانتقال تجارب آنان از طریق بر پایی دوره ها ، سمینارها و همایش های علمی و انجام برنامه های مشترک و کلیه فعالیت هایی که به ارتقای سطح علمی و انتقال تجربی ونیز بومی کردن فرهنگ روابط عمومی در کشور بیانجامد .

 

ماده سه: اهداف ، وظایف و برنامه ها

اهداف ، وظایف و برنامه های مجمع به شرح زیر است:

1-اهداف :

الف –  کمک به اعتلای  روابط عمومی و اطلاع رسانی کشور از طریق تبادل تجربه مدیران روابط- عمومی .

ب -  تبیین و تثبیت  جایگاه  حقیقی روابط عمومی در کشور.

پ – تلاش برای  کارآمدی  روابط عمومی در جهت تحکیم ارتباط میان دستگاه ها و مردم.

ث - تلاش برای جلوگیری از گسست نسل های مدیریتی حوزه روابط عمومی .

2- وظایف :

الف – ایجاد ارتباط ، هماهنگی و همکاری میان اعضای مجمع.

ب -  افزایش دانش ، اطلاعات و آشنا سازی اعضای مجمع از طریق برقراری ارتباط با مراکز علمی و  حرفه یی روابط عمومی در داخل و خارج از کشور.

پ – کمک به ایجاد ارتباط مستحکم و منظم بین اعضای مجمع و روابط عمومی دستگاه ها، دولت و شورای اطلاع رسانی دولت.

ت- بررسی مشکلات روابط عمومی ها و ارائه  نظرات اصلاحی و مشاوره یی در راستای بر طرف ساختن آنها.

ج-  همکاری با رسانه ها و نشریات تخصصی روابط عمومی در سطح ملی و بین المللی.

ح – کمک به معرفی توانمندی های  روابط عمومی سازمان ها به منظور همکاری متقابل.

خ-  حمایت از اجرای  پروژه های مرتبط  با روابط عمومی.

 

فصل دوم: ارکان مجمع

ماده چهارم : ارکان ارکان مجمع شامل مجمع عمومی ، هیأت رییسه ، خزانه دار ، بازرس و دبیرخانه است.

مجمع عمومی :

ماده پنچ : مجمع عمومی با شرکت نصف به علاوه یک مدیران کل روابط عمومی های  ادوار مختلف در پایان هر سال مالی تشکیل می شود. دراین جلسه همه دارای  حق رأی هستند و تصمیمات آن با نصف به علاوه یک آرای اعضای حاضر تصویب می شود.

 تبصره 2 : مبدأ سال مالی مجمع ، تشکیل اولین مجمع عمومی وانتخابات می باشد.

 

ماده شش : جلسات مجمع عمومی بر سه نوع است:  سالانه ، ماهانه و فوق العاده.
الف مجمع عمومی سالانه : هر سال یک باراز طریق دعوت  هیأت رییسه از اعضا تشکیل می- شود.

ب- مجمع ماهانه : نشست های ماهانه مجمع که با دعوت دبیر مجمع برگزار می شود.

ج- مجمع عمومی فوق العاده : درمواقع ضروری با تصویب و دعوت  هیأت  رییسه  و یا با تقاضای یک

سوم اعضا تشکیل می شود.

 

ماده هفت: وظایف مجمع عمومی

1-     انتخاب اعضای هیأت رییسه ، بازرس و خزانه دار.

2-     تصویب انحلال مجمع .

3-     تغییر واصلاح مفاد اسانامه .

4-      استماع گزارش هیأت رییسه ، بازرس و خزانه دار.

5-     تصویب یا اصلاح خط مشی و برنامه های کلی و سالانه مجمع در چار چوب اسانامه.

6-     انتخاب، عزل و قبول استعفای انفرادی یا جمعی اعضای هیأت رییسه.

ماده هشت :  هیأت رییسه مجمع

 اعضای هیأت رییسه مجمع 5 نفر هستند که به وسیله رأی مستقیم مجمع عمومی و از بین اعضای پیوسته برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

تبصره 3:  در زمان رأی گیری علاوه بر5 نفر، 2 نفر  نیز  به عنوان عضوعلی البدل انتخاب خواهند شد که درغیاب اعضای اصلی می توانند به ترتیب تقدم آراء  به عضویت  هیأت رییسه درآیند.

تبصره 4:  انتخاب مجدد  این اعضا  در دوره های بعد بلامانع است .

تبصره 5:  جلسات هیأت رییسه  با  حضور سه نفر  (که یکی از آنها ریس یا دبیر می باشد) رسمیت می یابد و مصوبات آن با تصویب اکثریت افراد معتبر خواهد بود.

تبصره 6:  اعضای هیأت رییسه در اولین  جلسه که حداکثر یک ماه  پس از انتخابات خواهد بود از بین خود یک نفر را به عنوان  رییس و یک  نفر دبیر را انتخاب می کنند.

 ماده نه : وظایف هیأت رییسه

الف –  اتخاذ تصمیم در مورد تدوین برنامه عمل مجمع.

ب-  تعیین کمیته ها و مسوولان کمیته ها ( موضوع ماده 21)  مدیر مسوول و هیأت  تحریریه  نشریه یا

نشریات مجمع از میان اعضای مجمع.

پ-   تأمین نیاز های مالی وتدارکاتی مجمع.

ت-  تشکیل جلسات هیأت رییسه .

ث-  برگزاری جلسات مجمع عمومی و فوق العاده و ماهانه یا ارسال دعوت نامه کتبی.

ج-  تهیه گزارش عملکرد سالانه برای تقدیم  به مجمع عمومی.

چ-  تهیه و تدوین آیین نامه های مورد نیاز مجمع .

ح- بررسی و تصویب پیشنهاد های واصله .

خ- تصویب آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی لازم برای اداره مجمع .

د-  اجرا و پی گیری مصوبات مجمع عمومی.

ذ- اتخاذ  مواضع  مجمع  و ابراز آن به نحو مقتضی .

ر- تعیین  حق عضویت سالانه اعضا.

ز- انتخاب و معرفی نمایندگان مجمع برای شرکت در مجامع داخلی و بین المللی .

ژ-  تصویب به کارگیری کارکنان مورد نیاز و میزان دستمزد ایشان .

 ماده ده : وظایف و اختیارات رییس مجمع

الف –  اداره  جلسات هیأت رییسه و نظارت بر امور ادرای، مالی و اجرای تصمیمات.

ب-  امضای مکاتبات ویژه و اسناد مالی.

پ-  ارایه گزارش سالانه به مجمع عمومی .

ت-  صدور احکام منتخبین مجمع عمومی و هیات رییسه .

ث-  اعلام مواضع و دید گاه های مجمع.

تبصره 7: در غیاب رییس مجمع ، نایب رییس وظایف وی را به عهده می گیرد.

 ماده یازده :  شرایط لغو عضویت در هیأت ریسه

در موارذیل عضویت در هیأت رییسه لغو و اعضای علی البدل با رعایت شرایط ، جایگزین می شوند.

1-     استعفای کتبی.

2-     چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیبت غیر موجه متناوب در جلسات هیأت رییسه .

3-     درخواست حداقل یک سوم از اعضا و تصویب در مجمع ( عادی یا فوق العاده )

ماده دوازده : بازرس و خزانه دار

مجمع عمومی هر دو سال یک بار ، یک نفر را به عنوان  بازرس اصلی و یک  نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل به منظور بررسی، نظارت بر امور مجمع و ارائه گزارش به مجمع عمومی و یک نفر را به عنوان خزانه دار به مدت دو سال انتخاب می کند.

 تبصره 8:  بازرس و خزانه دار بدون حق رأی می توانند درجلسات هیأت رییسه شرکت کنند.

ماده سیزده : وظایف بازرس

1-     نظارت بر عملکرد ، مصوبات و تشکیل جلسات مجمع.

2-     ارائه گزارش نهایی مجمع عمومی .

     تبصره 9: بازرس حق مداخله مستقیم درمسایل اجرایی را ندارد.

ماده چهارده : دبیر خانه

مجمع دارای دبیر خانه یی است که زیر نظر دبیر انجام وظیفه می کند.

ماده پانزده : وظایف دبیر مجمع

الف-  تنظیم و ارائه گزارش از فعالیت های مجمع ، تهیه ، ثبت و نگهداری  صورت جلسه ها ، سوابق اعضا و مکاتبات مجمع .

ب- تمهید مقدمات تشکیل جلسات.

پ- انجام امور محوله از طرف هیأت رییسه.

ت- انجام مکاتبات اداری و ارسال گزارش ها و صورتجلسات.

ث- پی گیری مصوبات.

ج- ارتباط با مجامع و شوراهای  روابط عمومی داخل وخارج کشور .

ح- ایجاد بانک های اطلاعاتی و اطلاع رسانی.

ماده شانزده : امور مالی

خزانه دار مجمع ، مسوولیت امور مالی، ثبت درآمد ها و هزینه ها در دفاتر ویژه ، ارائه صورت حساب ها و تراز مالی مجمع و ارائه گزارش مالی مجمع رابه عهده دارد.

ماده هفده : درآمد مجمع

درآمد مجمع از طریق اخذ حق عضویت و کمک های اشخاص حقیقی ( شواری اطلاع رسانی دولت و معاونت امور مطبوعاتی وتبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارتخانه ها ، سازمانها،  نهادها     و ...  ) تأمین می شود.

تبصره 10 : هیأت رییسه مجمع در اولین نشست خود در هر سال حق عضویت سالیانه اعضا را تعیین

می کند.

ماده هجده :

اسناد، اوراق بهادار ، افتتاح حساب جاری ومعاملات بانکی و هرگونه اسناد و نوشته هایی  که متضمن هر نوع تعهد مالی باشد، با امضای رییس مجمع یا دبیر و خزانه دار مجمع معتبر خواهد بود که در نهاینت باید به تأیید هیأت رییسه برسد.

ماده نوزده :

کلیه درآمدها و هزینه های مجمع در دفاتر ویژه ثبت و شرح و بیلان آن در پایان سال مالی توسط خزانه دار به مجمع عمومی ارائه خواهد شد.

فصل سوم : عضویت

ماده بیست :

عضویت در مجمع بر دو نوع است : 

الف- عضویت پیوسته : شامل مدیران کل روابط عمومی های ماده یک است . که دارای  حق  رأی  بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت سالیانه هستند . این اعضا، اعضای اصلی محسوب می شوند.

ب- عضویت افتخاری : شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که حضور ایشان به پیشبرد  اهداف  مجمع کمک مؤثری می کند و این اعضا بدون  حق رأی و بدون پرداخت حق عضویت سالانه و بنا به دعوت هیأت رییسه در جلسات شرکت می کنند .

تبصره 11 : اعضای افتخاری در قالب شورای مشورتی سازماندهی شده و ازتجربه ها و نقطه نظرات ایشان برای پیشبرد اهداف مجمع بهره برداری می شود. اعضای افتخاری با تأیید هیأت رییسه به عضویت پذیرفته می شوند.

کمیته ها :

ماده بیست و یک : مجمع دارای کمیته های مختلفی است که مسوولان آن از سوی هیأت رییسه  از میان اعضای مجمع انتخاب می شوند .

تبصره 12 : این کمیته ها براساس ضرورت ها تشکیل شده و برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب هیأت رییسه را بر عهده خواهند داشت .

تبصره 13 : هیأت رییسه آیین نامه مربوط به تشکیلات و نحوه فعالیت های هر یک از کمیته ها را تنظیم و تصویب خواهد کرد.

 ماده بیست و دو : هیأت مؤسس

آقایان سید محمد صحفی ، مجتبی آقایی سربرز، جهانبخش خانجانی ، اکبر نعمت اللهی ، علیرضا جدایی ، محمد رضا معماریان ، هوشمند سفیدی ، فرهاد سپه رام، علیرضا تابش و خانم ها مهدخت بروجردی علوی ، صدیقه نظاری به عنوان مؤسسان تا تشکیل اولین مجمع عمومی که حداکثر تا یک سال از آغاز فعالیت رسمی مجمع خواهد بود، اختیارات و وظایف مجمع عمومی را برعهده خواهند داشت.

 ماده بیست و سه : انحلال

تصمیم انحلال بنا به تصویب حداقل دو سوم اعضای مجمع عمومی اتخاذ می گردد  که دراین صورت هیأت تسویه 3 نفره توسط مجمع عمومی تعیین می شود.

هیأت تسویه از وصول مطالبات و ادای دیون مجمع ، گزارش نهایی را به مجمع عمومی تسلیم می- کند. تصمیم راجع به باقی اموال و دارایی های مجمع به صلاح دید هیأت رییسه اتخاذ می شود.

 ماده بیست و چهار :

این اساسنامه در3 فصل ، 24 ماده و 13 تبصره تهیه شده است.

 

منبع:

پایگاه اینترنتی دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی- معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :